Кыыс ого аата наада буолла
TY  -    1018
👋🏻👋🏻👋🏻Кыыс огого кыраьыабай сахалыы аатта субэлээн эрэ.
Ответов 19 Написать ответ
 • TY
  13 мая  

  По дате рождения игин болбатах

  0
 • кэрэ_анар1
  13 мая  

  Миэнэ биирим по дате кэрэчээнэ биир мээнэ сардаана а так мичийээнэ ньургуйаана куннэй диэн учугэйдэр.

  0
 • Тимирхан
  14 мая  

  Саския, европейское имя.. Сааскылана уьуна бэрт и не звучит

  0
 • бытык
  14 мая  

  Мэхээлэ

  0
 • 122
  14 мая  

  Сахалыы ааттар

  Эр киьи аата    
  Аамыл Албан
  Алгыс
  Алмаас Алгыстаан Аламай
  Алын
  Абдык
  Айаал
  Айаар
  Айан
  Айаан
  Айаал
  Айаас
  Айастаан
  Айгылаан
  Айгыр
  Айгыс
  Айдаар
  Айдакы
  Айдын
  Айкаар
  Айтал
  Айталыын
  Айталын
  Айхал
  Айыл
  Айыл5ан
  Айыллаан
  Айыллан
  Айына
  Айысхаан
  Айгыс
      Алтан
  Аман
  Амыдай
  Аргыл
  Аргын
  Аргыс
  Арчылаан
  Арчын
  Арчы
  Арчин
  Арыал
  Арылхан
  Асхар
  Айнар
  Арыйаан
  Айантай

  Дьахтар аата
  Айаала
  Айаана
  Айаара
  Айнаара
  Айгылаана
  Айгыына
  Аймаара
  Айталы
  Айталыына
  Айхаана
  Айысхаана
  Айыыда
  Айыына
  Аина    Алаайа
  Алайаана
  Аламаайа
  Алаана
  Алыына
  Албаана
  Алтыйаана
  Алтиана
  Айылаана
  Аилана
  Айылыана
  Аилена
  Айылыына
  Аилина
  Айыллаана
  Алгыстаана
  Айытаана
  Аитана
  Аайа
  Алыйаана
  Алтаана
  Амыына
  Амина
  Амгалена
  Амаана
  Арчыына
  Арчина
  Арыйаана
  Ариана
  Астаана

  Эр киьи аата
  Байан
  Байантай
  Бигэ
  Бойуот
  Болот
  Быйаман
  Бэргэн
  Байды
  Баатыр
  Боотур
  Бордой
  Быйан    
  Дьахтар аата
  Баайа
  Байаана
  Байыыма    
  Эр киьи аата
  Даадар
  Дабыл
  Дайаан
  Дайаар
  Далан
  Далаан
  Далбан
  Дархан
  Добун
  Додуон
  Долун
  Дохсун    Дуолан
  Дыгын
  Дэгэс
  Дьахтар аата
  Даайа
  Дайаана
  Дайаара
  Дайыына
  Далаана
  Дойдууна
  Долгуйаана    Долгунча
  Долгууна
  Дуйаана

  Эр киьи аата
  Дьаарын
  Дьаргыстай
  Дьо5ур
  Дьо5ус
  Дьол
  Дьоьун
  Дьулус    Дьулустаан
  Дьуон
  Дьулусхан
  Дьулуур
  Дьурустаан
  Дьэргэс
  Дьэргэстэй
  Дьэргистэй
  Дьахтар аата
  Дьаана
  Дьулустаана
      Долгунча
  Эр киьи аата
  Илгин
  Илгис
  Илгэ
  Иникээн    Идэлги
  Истин
  Иргинэй
  Дьахтар аата
  Илгийээнэ
  Илгэми    Илгэлиинэ
  Илгэ
  Эр киьи аата
  Киирик
  Килбиэн
  Кудай
  Кудук
  Кулан
  Кулантай
  Кунай
  Куома
  Курай
  Куралай
  Кустук
  Кундул
  Куобэкэ    Кундулун
  Кундумэн
  Кундэ
  Кундэли
  Кундэл
  Куннук
  Кылбаан
  Кылаан
  Кынтай
  Кыым
  Кэндэл
  Кэнчээри
  Кэрэмэн
  Кэрэмэс
  Кэскил
  Дьахтар аата
  Калымаана
  Кичээнэ
  Комус
  Куо
  Кустук
  Кустуктаана
  Кубэй
  Кубэйэ
  Кулумчээнэ
  Кундуйээнэ
  Кундулээнэ    Кундуунэ
  Кундэли
  Кундээрэ
  Кундэйээнэ
  Кундэйэ
  Кун Куо
  Куннэй
  Кыдаана
  Кылаана
  Кылбаана
  Кырсаада
  Кыталыына
  Кыыдаана
  Кэрэ
  Кэрэлээнэ
  Кэрэчээнэ
  Кэрэмэс
  Кэскилээнэ
  Кэчиинэ
  Эр киьи аата
  Липпэ
  Логлой
  Логуй
  Лоокуут
  Лоппур    Лоьор
  Логой
  Локой
  Лэгиэн
  Лэкиэс
  Лэкээ
  Лэьэр
  Дьахтар аата
  Лаглаайа
  Локуора    Лоьуора
  Лыглаайа
  Эр киьи аата
  Майа5атта
  Мандай
  Мандар
  Мандыс
  Мантыр
  Манчаары
  Мичил
  Мичээр
  Мэлдьэхси    Модун
  Мотой
  Моттуй
  Мураан
  Мургун
  Мурэн
  Мэндиэ
  Мэндэ
  Мэргэн
  Мындыр
  Дьахтар аата
  Мичийэ
  Мичилиинэ
  Мичэриинэ    Мичээрэ
  Марылаана
  Мураана
  Эр киьи аата
  Налтан
  Намыын
  Намыл
  Ноной
  Нохто
  Ноолур
  Норулаан    Нуолур
  Нуурал
  Дьахтар аата
  Найаана
  Наяна
  Найыына
  Наина
  Намана
  Намыыйа
  Намыйаана
  Намияна
  Намчылаана
  Намыына
  Намина    Нарыыйа
  Нария
  Нарыйаана
  Нарын Куо
  Нарыына
  Номууна
  Нюрбина
  Ньурулаана
  Эр киьи аата
  Ньургун
  Ньургул
  Ньургустаан    Ньургустай
  Дьахтар аата
  Ньургуйаана
  Ньургуу
  Ньургустаана
  Ньургуьун    Ньургууна
  Ньурулаана
  Ньырбачаан
  Эр киьи аата
  Одун
  Омо5ой
  Омолдоон
  Омоллоон
  Орхон
      Очурдаан
  Омуоча
  Дьахтар аата

  Одьулуун
      
  Эр киьи аата
  Оркон
  Оргостой
      
  Дьахтар аата

  Олуонэ    
  Эр киьи аата
  Саарын
  Саргыл
  Сайдам
  Самаал
  Сандал
  Сандаман
  Сантай
  Салбан
  Саргын
  Сартак
  Сархаан
  Сарыал
  Сайаан
  Сайаар    Сатас
  Сатараал
  Сахатаан
  Сахатай
  Сахамин
  Силик
  Сомо5отто
  Соргулаан
  Сулус
  Сулустаан
  Суорун
  Сулбэ
  Сырал
  Сарыы
  Сэмэтэй  Дьахтар аата
  Сааскыйа
  Сааскылаана
  Саасчаана
  Сабыйа
  Сайаана
  Сайаара
  Сайнаара
  Сайдыына
  Саймыына
  Сайсары
  Сайынаара
  Сайыына
  Самаана
  Санаайа    Сандаара
  Сандалина
  Саргы
  Саргылаана
  Сардаана
  Сарыада
  Сахаайа
  Сахалина
  Сиибиктэ
  Сулусчаана
  Суруйаана
  Сыралыма
  Сырдыкчаана
  Сэлээнэ
  Эр киьи аата
  Таас
  Тайаан
  Тайман
  Талбан
  Талыман
  Талыс
  Талас
  Таман
  Тархан
  Туйаар
  Туйгун
  Тургут
  Тулуйхан
  Тулуур
  Тунаар
  Тэлээр
      Тиит
  Тимир
  Тиргил
  Тирэх
  Толбон
  Толлуман
  Тосхол
  Турантай
  Тургун
  Тускул
  Туску
  Тускун
  Турук
  Тумэн
  Тыгын
  Тэгил
  Тэгин
  Тэкки
  Тэрис
  Дьахтар аата
  Тайаана
  Тайыына
  Тайаара
  Талаана
  Талба
  Талбаана
  Тапталина
  Туйаара
  Туйаана
  Туйаарыма
  Туйгууна
  Тумара
  Тунаара

      Туналы
  Тупсууна
  Тускулаана
  Тууйа
  Туллуктаана
  Туллукчаана
  Эр киьи аата
  Уйгулаан
  Уйгун
  Уйгу
  Уйгус
  Улаан
  Унаар
  Уолан    Урсун
  Уолантай Уран
  Уруйдаан

  Дьахтар аата
  Уйгулаана
  Уйгууна
  Уйдаара
  Уйаана
  Унаара
  Улаана    Умсуура
  Урсууна
  Уруйдаана
  Эр киьи аата
  Ургэл    
  Дьахтар аата
  Ууйэ
  Уучэ    
  Эр киьи аата
  Харайдаан
  Харас
  Харыс
  Харысхан
  Хатан
  Хоьуун    Хоро
  Хойутаан
  Дьахтар аата
  Хаарчаана
  Харачаана
  Харыйаана
  Харыстаана
  Хомуйаана
  Хачыына
      
  Эр киьи аата
  Ча5ыл
  Чокуур
  Чолбон
  Чоргул    Чыныс
  Чэлир
  Чулуу
  Чэгил
  Чэчир
  Дьахтар аата
  Чаара
  Ча5ыыла
  Чайыына
  Чарина
  Чомчуунэ
  Чомчуук
  Чаана
  Чурумчу    Чурустаана
  Чэлгийээнэ
  Чэмэлиинэ
  Чэрэли
  Чэрэли Куо
  Чээнэ
  Чэлгийэ
  Чуона
  Чулуу
  Эр киьи аата
  Ылгын
  Ылгынай    
  Дьахтар аата
  Ымыына
  Ырыана    
  Эр киьи аата
  Экин
  Элдэй
  Эллэй
  Эллэмэ
  Элэнтэй
  Эргис
  Эрили    Эрис
  Эристиин
  Эрилик
  Эркин
  Эрхаан
  Эрчим
  Эрчимэн
  Эрэл
  Эрэлик
  Эчик
  Эчир
  Дьахтар аата
  Эймиирэ
  Эйэчээнэ
  Эйээнэ
  Энсиэли    Эргистээнэ
  Эрэлчээнэ
  Эйнаара

  1
  • TY
   14 мая  

   122, махтааал))) аат арааьа бу баар эбит ди , барыта отой необычнай аныгылыы эбит ди thumbs up sign
   Комус диэн баар эбит дууу кыыска
   Или мээнэ Куо диилэр эбит ду дехпэр дылы
   Арай Комус Куо буолуо бо )))
   Ууйэ диэни собулээтим уонна ))) А так киьи кулуох ааттара бого эбит ди , кыыска диэтэхэface with tears of joy

   0
 • Булуу сахата
  14 мая  

  Наhаа сахалыы аат эрэйдээх созус. Докуменнар толорууларыгар сыыhалар киириэхтэрин сеп. Холобур иккилии буукубалаах буоллазына, эбэтэр сахалыы буукубалар баар буоллахтарына. Онон озо аата сеп созус буолуохтаах. Озо да сылдьан, улаатан да баран ааттыырга септеех. Холобур, озо сылдьан Мичийээнэ буолуохха сеп. Онтон алта уон сааспар Мичийээнэ буоларым соччото суох курдук.

  0
  • TY
   14 мая  

   Булуу сахата, эмиэ да оннугунан оннук эрээри, бары сардааналар, маайыстар эмиэ да соччото суох

   0
 • Хомус
  14 мая  

  Ээ бэрт,мин сахалыы ааттахпын, ГАИлар биирдэ тутан баран протокол толорбуттар..ааппын сыыьа, суукка баран билэр юриспын кытта котурэн кэбиспитим. Правонарушенияларга бэрт,туьалыыр.

  2
 • калинда
  14 мая  

  Харачаана.... мда...французскайдыы -Нуария буолар, даже Европага Ким да ааттаабат.

  0
 • Макси97
  14 мая  

  Сахалыы ааттаах киһи дөкүмүөнүн үчүгэйдик бэрэбиэркэлиэн наада кырдьык. Болҕомто наада эбэһээт. Наһаа үчүгэйдик иһиллэр сахалыы аат уонна олоҕор да табыллыыны аҕалар уонна ото болҕомтоҕо үөрэтэр эбит

  0
 • 12345
  14 мая  

  Айаана, Дайаана, Сайнаара, Айсаана

  0
 • Бытык
  14 мая  

  Биир сахалыы ааттаах ийэ аатын сырыы аайы сыыһа суруйаннар мэлдьи докумуон сырсыытыгар эрэй бөҕө буолааччы. Ону эмиэ учуоттуохха наада буолуо...

  0
 • Рол
  14 мая  

  Самыыра,Килбигийээнэ,Суhуоннаах,Дугуйук,Лаглайаана,

  0
Ответ на тему: Кыыс ого аата наада буолла
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  
Предложения и замечания